ISIS targeting Pokémon Go gyms

Terror group seizes new territory.